Thông báo tuyển dụng Công chức Thống kê tỉnh Quảng Nam năm 2019

Thứ hai - 15/04/2019 10:37
Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Kế hoạch tuyến dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê và tỉnh Quảng Nam như sau:
Thông báo tuyển dụng Công chức Thống kê tỉnh Quảng Nam năm 2019

I.       ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Ngưòi có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 của Tông cục thống kê

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng quy định tại Phần II của Thông báo này;
đ) Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học Văn phòng như sau:
- Có một trong những chứng chỉ tiếng Anh sau: tiếng Anh trình độ B, TOEFL 337 PBT trở lên, 34 iBT trở lên; IELTS 3.5 trở lên, TOEIC 400 trở lên và A2 khung Châu Âu trở lên; hoặc có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tưong đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT - ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
Riêng vị trí Văn thư ngạch cán sự: yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh trình độ A TOEFT 24 iBT trở lên; 1ELTS 2.5 trờ lên, TOEIC 150 trở lên và A1 khung Châu Âu trở lên; hoặc có chứng chỉ tiêng Anh với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/20Ỉ4/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam,
 - Có chúng chỉ Tin học Văn phòng trình độ B trở lên hoặc có chúng chỉ tin hoc với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bàn theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
e)Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
g) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ ÔN THI

2.   Những người sau đây không được đăng ký đự tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê:
a) Không cư trú tại Việt Nam; 
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đấ chấp hành xong bản án, quyết định về hỉnh sự của Toàn án-mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng
3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ.quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở vê trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát ữiển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điêm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
II.   CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG," VỊ TRÍ, YÊU CẦU VÈ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH DÀO TẠO THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN 

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê là 537 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu thi tuyển là 529 chỉ tiêu, chỉ tiêu xét tuyến là 8 chỉ tiêu. Chi tiêt chỉ tiêu tuyển dụng theo tùng Vị TRÍ của Phòng/Chi cục Thống kê cấp huyện của Cục Thống kê cấp tỉnh tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 của Thông báo này.

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo theo từng vị trí tuyển dụng như sau:

1
2
3
 

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh bao gồm:
(1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mầu (Phụ lục 4 hoặc Phụ lục 5);
(2) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh, có dấu giáp lai ảnh) có xác nhận của cơ quan có thâm quyên trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 
(3) Bản sao Giấy KHAI sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
(4) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyên được quan có thẩm quyền chứng thực, gồm có:
- Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên phù họp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển tại Phân II. Đối với thí sinh mới tốt nghiệp, nếu chưa có bằng có thể sử dụng Giấy chứng nhận tôt nghiệp của cơ sở đào tạo trong thời gian chờ cấp bằng chính thức. Nếu trúng tuyên phải nộp 01 bản sao bằng tốt nghiệp cho cq quan nơi nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu văn băng chứng chỉ do cơ sờ đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiêng Việt và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyêt định sô 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 về trình tự, thủ tục công nhận văn băng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.
-       Phiếu điểm kết quả học tập;
-       Chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định tại Mục 1 Phần I
-       Chứng chỉ Tin học văn phòng theo quy định tại Mục 1 Phần I.
Khi trúng tuyển thí sinh phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ nêu trên để Tông cục Thông kê thẩm tra, xác minh trước khi ra quyết định tuyển dụng.
(5)  Giây chứng nhận sức khỏe (có dán ảnh) do cơ sở y tế đa khoa cấp huyện và tương đương trờ lên cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
(6)  Giấy chứng nhận thuộc đôi tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 
(7) Bốn (04) phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc, hai (02) ảnh mầu cỡ 4x6 mới chụp trong vòng 06 tháng trở lại đây.
(8) Danh mục Hồ sơ theo Mẫu.

2.  Hồ sơ dự tuyển của từng cá nhân được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 24 cm X 32 cm. Ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại và địa chỉ liên lạc trên túi hồ sơ. Không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không đạt yêu cầu, thí sinh không trúng tuyển.

3. Trong kỳ Tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm của một Phòng/Chi cục Thông kê cấp huyện thuộc Cục Thống kê cấp tình, do đó chỉ lập và nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 1 Phần III, nếu vi phạm sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.

4.  Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tở trong hồ sơ dự tuyển. Nếu người đăng ký dự tuyển, có hành vi gian lận trong việc kẻ khai Phiếu đăng ký dự tuyển, giả mạo hồ sơ, sử dụng văn bàng chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, bị xử lý theo quy đinh và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

-        Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 giờ đến 11 giờ từ ngày 22/4 đến 07/5/2019 (trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định). Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ. 

-        Nơi nhận hồ sơ: nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển tại trụ sở Cục Thống kê cấp tỉnh đăng ký dự tuyển hoặc trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê.
-        Người dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ, không tiếp nhận nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
-        Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo quy định, có Giấy biên nhận hồ sơ.

6.   Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng/thí sinh đăng ký dự tuyển (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sừ dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp đăng kỷ mà không dự tuyên sẽ .không được hoàn trả lệ - phí dự tuyển. '

TẢI TOÀN VĂN Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 03/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư TẠI ĐÂY(CÓ ĐÍNH KÈM PHỤ LỤC VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC)

CHỈ TIÊU TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019 TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NAM
4TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ ÔN THI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hỗ trợ online
Hỗ trợ online
 • Tư vấn Kỹ thuật

  Lê Quang Lưu

  0905 914 411

  quangluutk@gmail.com

 • Tư vấn Kinh doanh

  Dương Thị Ngọc Liễu

  0985 040 674

  ngoclieuti@gmail.com

Tin xem nhiều
thdatquang
Thống kê
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay251
 • Tháng hiện tại8,457
 • Tổng lượt truy cập323,596
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây